21款22款疾驰S400 S450 L改装自动式气氛灯

21款22款疾驰S400 S450 L改装自动式气氛灯

21款22款疾驰S400 S450 L改装自动式情况气氛灯,将美学以及功效联合环抱车舱的灯带内部 ,共有263个可自力点亮的LED光源。每一个1.6厘米就有一颗,带来流利灿艳的动态灯光效果 。而且还可以与MBUX智强人机交互体系,畅心醒神功效 ,或者者是智能驾驶辅助体系联动,提供反馈或者者是视觉正告。

爱游戏体育最新官方入口-爱游戏综合网页版

【读音】:

21kuǎn 22kuǎn jí chí S400 S450 Lgǎi zhuāng zì dòng shì qíng kuàng qì fēn dēng ,jiāng měi xué yǐ jí gōng xiào lián hé huán bào chē cāng de dēng dài nèi bù ,gòng yǒu 263gè kě zì lì diǎn liàng de LEDguāng yuán 。měi yī gè 1.6lí mǐ jiù yǒu yī kē ,dài lái liú lì càn yàn de dòng tài dēng guāng xiào guǒ 。ér qiě hái kě yǐ yǔ MBUXzhì qiáng rén jī jiāo hù tǐ xì ,chàng xīn xǐng shén gōng xiào ,huò zhě zhě shì zhì néng jià shǐ fǔ zhù tǐ xì lián dòng ,tí gòng fǎn kuì huò zhě zhě shì shì jiào zhèng gào 。

发送评论